Klachtenregeling

Klachtenreglement Confetti voor morgen scholing en opleiding VOF

Confetti voor morgen scholing en opleiding VOF streeft er naar om de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening zoals die door mij geboden is. 

Alleen als u uw ontevredenheid kenbaar maakt kan ik er iets mee doen. Het heeft de voorkeur dat u uw ontevredenheid met mij bespreekt. Vaak is dat voldoende om het probleem op te lossen. Indien u na bespreking van de klacht nog steeds ontevreden bent, kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken aan Confetti voor morgen scholing en opleiding VOF. Op deze klacht is het onderstaande klachtenreglement van toepassing. 

Artikel 1 Begrippen 

Klager: Opdrachtgevers (bijvoorbeeld schooldirecties/besturen, individuele leerkrachten of ouders) en subsidiegevers (bijvoorbeeld de rijksoverheid of een gemeente) 

Klacht: Iedere uiting van ongenoegen, schriftelijk door de klager kenbaar gemaakt met betrekking tot de dienstverlening, die overeengekomen is met Confetti voor morgen scholing en opleiding VOF. 

Artikel 2 Interne klachtenbehandeling 

2.1 Klager dient een klacht in bij Confetti voor morgen scholing en opleiding VOF. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. 

2.2 Elke klacht wordt geregistreerd op een klachtenformulier. 

2.3 Klachten over de uitvoering van de dienstverlening worden bij voorkeur door de klager recht-streeks met mij besproken en in vertrouwen behandeld. Is dat niet mogelijk, dan treedt de interne procedure klachtenbehandeling in werking. 

Artikel 3 Interne procedure klachtbehandeling: 

3.1 Voor de interne procedure dient de klager de klacht schriftelijk gemotiveerd in bij Confetti voor morgen scholing en opleiding VOF. 

3.2 Deze klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. 

3.3 Klager ontvangt binnen een week een schriftelijke bevestiging dat zijn klacht ontvangen is. 

3.4 Uiterlijk drie weken na binnenkomst van de klacht is er een gesprek gearrangeerd tussen de klager en Confetti voor morgen scholing en opleiding VOF, met als doel een tot tevredenheid stemmende afhandeling van de klacht te komen. 

3.5 Klager ontvangt binnen 7 dagen na dit gesprek een bevestiging van Confetti voor morgen scholing en opleiding VOF over de overeengekomen wijze van afhandeling van de klacht. Dit geldt ook in geval er geen overeenstemming is bereikt. 

3.6 Indien de afhandeling van de klacht langere tijd nodig heeft, dan ontvangt Klager binnen de genoemde 7 dagen een nieuwe termijn.

3.7 Van elke klachtbehandeling wordt verslag gedaan op het klachtenformulier. 

3.8 Indien de uitkomst van de interne klachtenbehandeling voor de klager niet aanvaardbaar is, kan de klager zijn klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie, mevrouw Annemieke Verberne (mediator, a.verberne@kempenkind.nl). Het oordeel van deze onafhankelijke derde is bindend voor Confetti voor morgen scholing en opleiding VOF en consequenties die hieruit voortvloeien worden zo spoedig mo-gelijk afgehandeld.

3.9 De procedure externe klachtenbehandeling is opvraagbaar bij Confetti voor morgen scholing en opleiding VOF. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en twee jaar bewaard. 

Correspondentieadres interne klachtenprocedure: 

Confetti voor morgen scholing en opleiding VOF 
Chava van der Zanden 
Buizerdstraat 30
5735 HG Aarle-Rixtel