Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Confetti voor morgen VOF 

Artikel 1 Definities. 

1.1     Onder Confetti voor morgen VOF wordt verstaan de vennootschap onder firma Confetti voor morgen VOF, gevestigd te Budel-Schoot, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87138972.

1.2     Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan de (rechts)persoon met wie Confetti voor morgen VOF een overeenkomst is aangegaan. 

1.3     Onder “Werkzaamheden” wordt verstaan de door Confetti voor morgen VOF georganiseerde training, opleiding, cursus, seminar, congres, studiedag, begeleiding, advisering en coaching en het vervullen van tijdelijke functies of vergelijkbare activiteiten. 

Artikel 2 Toepasselijkheid. 

2.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Confetti voor morgen VOF en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2     Algemene (inkoop-)voorwaarden, onder elke benaming ook, van Opdrachtgever zijn uitgesloten. 

Artikel 3 Overeenkomst. 

3.1     Een overeenkomst tussen Confetti voor morgen VOF en Opdrachtgever komt tot stand nadat Confetti voor morgen VOF de voor akkoord getekende offerte van Opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel nadat Confetti voor morgen VOF een aanbod schriftelijk heeft aanvaard. 

3.2     De overeenkomst is beëindigd, zodra de eindafrekening door Opdrachtgever is goedgekeurd en voldaan, binnen een termijn van 15 dagen. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn schriftelijk heeft gereclameerd, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. 

3.3     Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst dient te geschieden bij aangetekend schrijven. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds beëindigt, is Opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd, alsmede alle door Confetti voor morgen scholing en opleiding VOF ten gevolge van de beëindiging gemaakte kosten. 

Artikel 4 Annuleringsvoorwaarden.

4.1    Indien Opdrachtgever de met Confetti voor morgen VOF gesloten overeenkomst annuleert voordat met de uitvoering daarvan door Confetti voor morgen VOF een aanvang is gemaakt, is Opdrachtgever aan Confetti voor morgen VOF de volgende vergoeding verschuldigd. Bij annulering langer dan één maand voor aanvang uitvoering werkzaamheden 25% van het overeengekomen bedrag en bij korter dan één maand 50%. 

Artikel 5 Werkzaamheden. 

5.1     Confetti voor morgen VOF zal zich inspannen om de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 

5.2     Indien in het contract de naam van een medewerker is genoemd, zal Confetti voor morgen VOF met instemming van de opdrachtgever, een andere medewerker de werkzaamheden (mede) laten verrichten, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is. 

5.3     Door Confetti voor morgen VOF genoemde termijnen zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van termijnen leidt niet tot aansprakelijkheid van Confetti voor morgen VOF tenzij er sprake is van grove schuld of grove nalatigheid. 

5.4     De werkzaamheden zijn beëindigd, zodra de termijn in artikel 3.2 is verstreken en aan de in dat artikel genoemde voorwaarden is voldaan. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid. 

6.1     Confetti voor morgen VOF is slechts aansprakelijk voor eventuele schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan Confetti voor morgen VOF verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden. De aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de overeenkomst. Confetti voor morgen VOF is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 

6.2     Voor schade voortvloeiend uit door Confetti voor morgen VOF ingevolge de overeenkomst geleverde werkzaamheden, gegeven adviezen of schade veroorzaakt door bij uitvoering van werkzaamheden ingeschakelde personen, is Confetti voor morgen VOF slechts dan aansprakelijk indien er sprake is van opzet en/of grove schuld door Confetti voor morgen VOF en/of van de door Confetti voor morgen VOF ingeschakelde derden. 

6.3     Opdrachtgever vrijwaart Confetti voor morgen VOF voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door hen geleden schade, voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Confetti voor morgen VOF, tenzij er sprake is van op- zet en/of grove schuld door Confetti voor morgen VOF. 

Artikel 7 Vertrouwelijke informatie / geheimhouding. 

7.1     Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Confetti voor morgen VOF voor het goed uitvoeren van de overeenkomst nodig heeft, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Indien de Opdrachtgever verzoekt worden de ontvangen stukken, na beëindiging van de overeenkomst aan Opdrachtgever geretourneerd of vernietigd. Confetti voor morgen VOF en/of de door haar ingeschakelde derden behandelt/behandelen de van Opdrachtgever verkregen informatie vertrouwelijk. 

7.2     De kosten van vertraging van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 8 Betaling en facturering. 

8.1     Tenzij anders overeengekomen dient Opdrachtgever 50% van de totale factuur te voldoen na ondertekening van het contract, 35% na uitvoering van 2/3 van de werkzaamheden en 15% na afronding van de opdracht. 

8.2     Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 15 dagen na ontvangst daarvan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

8.3     Alle door Confetti voor morgen VOF gehanteerde prijzen zijn exclusief btw. Bij zogenaamde fiscaal “niet–vrijgestelde” activiteiten wordt de van toepassing zijnde btw in rekening gebracht. 

8.4     Confetti voor morgen VOF is gerechtigd Opdrachtgever een rente van 1,25% per maand in rekening te brengen indien de betaling van de verschuldigde factuur niet binnen de termijn van 30 dagen is geschied. Daarnaast is Confetti voor morgen VOF gerechtigd om alle ter incasso gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten op Opdrachtgever te verhalen. 

8.5    In geval van restitutie hanteert Confetti voor morgen scholing en opleiding VOF een terugbetalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 9 Klachten 

9.1       Voor de klachtenprocedure verwijzen wij naar onze separate Klachtenregeling.

Artikel 10 Geschillen 

10.1     Op alle met Confetti voor morgen VOF te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. De bevoegde Rechtbank is die binnen welks arrondissement het kantoor van Confetti voor morgen VOF is gevestigd. 

Artikel 11 Privacy

11.1   Confetti voor morgen VOF verwerkt in het kader van de uitvoering van de opdracht persoonsgegevens van (bij de organisatie van Opdrachtgever) betrokkenen. Confetti voor morgen VOF hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. Confetti voor morgen VOF draagt derhalve zorg voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder in ieder geval begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en informeert betrokkenen duidelijk en transparant daaromtrent. De Privacyverklaring van Confetti voor morgen VOF is aan deze Algemene voorwaarden gehecht.

11.2   Voor zover Confetti voor morgen VOF persoonsgegevens ontvangt van Opdrachtgever ten aanzien waarvan zij beiden als verwerkingsverantwoordelijken kwalificeren, waarborgt Confetti voor morgen VOF jegens Opdrachtgever deugdelijk gebruik van de persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving. Confetti voor morgen VOF verplicht zich op eerste verzoek van Opdrachtgever medewerking te verlenen tot inzage in haar Verwerkingsregister. 

11.3   Zowel Confetti voor morgen VOF als Opdrachtgever zullen in het licht van het vorige lid van dit artikel actief monitoren op inbreuken op de beveiligingsmaatregelen. Confetti voor morgen VOF verbindt zich een beveiligingsincident, waaronder begrepen een datalek, waarvan de van Opdrachtgever ontvangen persoonsgegevens onderwerp zijn, binnen 24 uur na ontdekking zowel telefonisch als per e-mail te melden via de daartoe bekende contactgegevens. Confetti voor morgen VOF informeert de Autoriteit Persoonsgegevens respectievelijk de Betrokkene wanneer zij hiertoe op grond van de geldende wet- en regelgeving verplicht is.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud en auteursrecht

12.1     Alle door Confetti voor morgen VOF gebruikte zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Opdrachtgever.

12.2     Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Confetti voor morgen VOF zich de rechten en bevoegdheden voor die Confetti voor morgen VOF toekomen op grond van de Auteurswet. 

12.3     Alle modellen, technieken, instrumenten, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en eigendom zijn van Confetti voor morgen VOF zijn en blijven het eigendom van Confetti voor morgen VOF. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming Confetti voor morgen VOF. De Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de overeenkomst. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. 

12.4     Alle door Confetti voor morgen VOF verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Confetti voor morgen VOF worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders

September 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACYVERKLARING Confetti voor morgen VOF 

Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 87138972.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers 

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. 

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. 

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

Doorgifte aan derden 

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van interne en externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. 

Direct marketing 

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Bewaarperiode persoonsgegevens 

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk vijfentwintig jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk vijfentwintig jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van veertig jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. 

 

Uw rechten 

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Mevr. C.M.C. van der Zanden, chava@confettivoormorgen.nl Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

 

Gepubliceerd september 2022